Tổ chức hoạt động ngoại khóa cùng giáo viên nước ngoài